W naszej ofercie posiadamy rozwiązania, które zapewniają ochronę obiektów infrastruktury krytycznej mające związek z systemami:

  • zaopatrzenia w energię i paliwa,
  • łączności i sieci teleinformatycznych,
  • finansowymi,
  • zaopatrzenia w żywność i wodę,
  • ochrony zdrowia,
  • transportowymi i komunikacyjnymi,
  • ratowniczymi,
  • zapewniającymi ciągłość działania administracji publicznej,
  • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych (w tym rurociągami doprowadzającymi substancje niebezpieczne).