Obecnie przedsiębiorstwo Enamor Sp. z o.o. realizuje projekty:

SeaPerformer- System zarządzania efektywnością statku jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne.”

Enamor Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “SEAPERFORMER – System zarządzania efektywnością statku, jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne” nr POIR.01.01.01-00-0933/15.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach projektu zostanie opracowany prototyp systemu zarządzania efektywnością statku, łączący funkcjonalność systemu informatycznego przetwarzania danych oraz sieci rozproszonych sensorów, pozwalających na identyfikację stanu i warunków eksploatacji statków. Analiza pozyskanych danych będzie pozwalała na uzyskanie modelu eksploatacyjnego jednostki, co umożliwi optymalizację parametrów żeglugi, aby obniżyć koszty eksploatacji i szkodliwego wpływu na środowisko.

Wartość projektu: 2 857 836,64 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 959 528,48 zł.

 

AstmaMon– mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem” 

Enamor Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Sport na Zdrowie realizuje projekt pn. “AstmaMon – mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem” nr RPPM.01.01.01-22-0045/16.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest budowa małego gabarytowo i wygodnego w użyciu sensora – pikflometru dla dzieci, a także opracowanie aplikacji urządzeń mobilnych do bezprzewodowego pobierania danych, systemu przetwarzania danych oraz aplikacji klienta, umożliwiającej dostęp do systemu. Opracowywane rozwiązanie ma pozwolić na bieżące monitorowanie wybranych parametrów zdrowotnych dzieci chorych na astmę, a także wczesne wykrywanie zaburzeń, umożliwiające szybsze reakcje zaradcze.

Wartość projektu: 3 987 992,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 560 551,20 zł.

 

 

“Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni.”

Enamor Sp. z o.o., w partnerstwie z Akademią Morską w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., realizuje projekt pn. “Stworzenie prototypu monitorowania obciążeń nadbrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni” nr RPPM.01.01.01-22-0063/16.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie opracowany prototyp innowacyjnego systemu monitorowania obciążeń nadbrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków. System będzie pobierał i przetwarzał dane dotyczące ciśnień dynamicznych na nabrzeżu portowym. Przekazywane dane mogą pozwolić na zmniejszenie kosztów eksploatacji umocnień dna w rejonie nabrzeży.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 835 245,34 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 561 414,27 zł.

 

 

“Rozwój sprzedaży na międzynarodowym rynku morskim poprzez inwestycje umożliwiające uruchomienie produkcji sensora pomiaru mocy silnika głównego statku przez firmę Enamor sp. z o.o.”

Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0160/17

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 443 250,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 195 030,00 zł.

 

 

 

“Opracowanie znacząco ulepszonego systemu do monitorowania zużycia paliwa EFCM firmy ENAMOR Sp. z o.o.”

Numer wniosku: ROIR.02.03.02-22-0023/17

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności spółki Enamor Sp. z o.o. na europejskim i światowym rynku automatyki morskiej, poprzez zaoferowanie nowych i znacząco ulepszonych produktów. Rezultatem projektu jest stworzenie prototypów urządzeń, zgodnie z zapytaniem ofertowym, przez Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. Autorska koncepcja obejmuje szereg rozwiązań pozwalających na wdrożenie innowacyjnego systemu monitorowania zużycia paliwa EFCM jak również kompletnie nowego modułu rejestracji przetwarzania danych pomiarowych. Otrzymane wyniki prac B+R zostaną wdrożone do obecnej działalności Wnioskodawca, nastąpi dywersyfikacji rynków oraz poszerzenie obecnej oferty produktowej. Ze względu na zaawansowane rozwiązania oraz ich unikalność efektem będzie wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa na skalę co najmniej Europy. Firma, jako pierwsza na rynku europejskim, zaproponuje produkty, które będą wynikiem realizacji niniejszego projektu.

Wartość projektu: 393 600,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 272 000 zł.

 

Ponadto firma realizuje projekt:

nr DOB/0004/RON/2015/05 o kryptonimie “BeST”.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Nr 1/N/2015 i jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ogólna wartość projektu: 7.996.600,00zł,

Wartość wydatków kwalifikowanych: 7.996.600,00zł,

Wartość dofinansowania: 7.495.960,00zł.