Wyniki wdrożenia projektu „Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna (…)” przez firmę Enamor wraz z Portem Gdynia i Uniwersytetem Morskim w Gdyni opublikowane w czasopiśmie Marine Structures.

W artykule „Cloud-based system for monitoring loads generated on the quay wall by ship propeller jets”(„Oparty na chmurze system monitorowania obciążeń generowanych na ścianie nabrzeża przez strumienie śrub napędowych statków”) przedstawiono system monitorowania obciążeń generowanych na ścianie nabrzeża przez statki podczas manewrów cumowania i odcumowania.

Prezentowany system został zaprojektowany na podstawie wcześniejszych badań nad obciążeniami wywoływanymi oddziaływaniem strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych statków. Prototyp systemu został zainstalowany w Porcie Gdynia i w obecnej konstrukcji działa od 2020 r.

System ma modułową strukturę składającą się z sieci czujników ciśnienia, serwera mapowania informacji, modułu komunikacyjnego i serwera WWW, a jego otwarta architektura pozwala na dalszą rozbudowę i integracje z zewnętrznymi systemami.

Dzięki niemu jest możliwe monitorowanie manewrów cumowania i odcumowywania w czasie rzeczywistym i rejestrowanie ich w bazie danych oraz otrzymywanie informacji o przekroczeniach dopuszczalnych wartości, które skutkować mogą uszkodzeniami nabrzeża.

Uszkodzenia umocnień dna morskiego były znacznie mniejsze od czasu wdrożenia systemu monitorowania. W ciągu ostatnich trzech miesięcy okresu monitorowania, gdy wszyscy kapitanowie statków zostali poinformowani o działaniu systemu monitorowania, dopuszczalne ciśnienie zostało przekroczone tylko kilka razy, nie powodując żadnych uszkodzeń umocnień dna morskiego.

Projekt „Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Nr projektu RPPM.01.01.01-22-0063/16.
Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Osi priorytetowej Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz grantu naukowego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nr WN/2023/PZ/03.