ENAMOR w konsorcjum z Portem Gdynia S.A. oraz UM w Gdyni finalizuje projekt „stworzenia prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna (…)”

Michał Hołubowski
19/5/2024

Projekt „Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Nr projektu RPPM.01.01.01-22-0063/16.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Osi priorytetowej Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na stworzeniu prototypu systemu monitorowania obciążenia nabrzeży i umocnień dna w basenach portowych, wywołanych oddziaływaniem strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych statków. System monitorowania obciążeń będzie umożliwiał pomiar ciśnień dynamicznych, a następnie transmisję danych i alarmowanie o przekroczeniu zadanych wartości granicznych przy nabrzeżach portowych. 

Po dwóch latach prac analitycznych i modelowych, w marcu 2020 r. nastąpiło finalne zainstalowanie prototypu urządzeń pomiarowych, specjalistycznych czujników powiązanych ze innowacyjnym systemem edycji pomiarów, które umożliwią uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. Docelowy system IT transmisji danych i alarmowania podlega więc wdrożeniu w warunkach rzeczywistych Portu Gdynia.

Kompletny proces wdrażania systemu składał się z następujących etapów:

  1. Opracowania architektury systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków – podczas którego wybrano do analizy najbardziej obciążone ruchem statków Nabrzeże Helskie II.
  2. Opracowanie modelu testowego pomiarowego opartego o 3 czujniki.
  3. Wykonanie modelu funkcjonalnego systemu.
  4. Wykonanie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna.

Raport zbiorczy z realizacji projektu