INNOWACYJNOŚĆ
I AUTORSKIE ROZWIĄZANIA

Równolegle do działalności handlowej i serwisowej Enamor prowadzi szereg prac badawczo-rozwojowych, mających na celu wytworzenie i wdrożenie nowoczesnych urządzeń gwarantujących bezpieczną, ekonomiczną i ekologiczną eksploatację statków.

d Budowanie Strategii I Ekspansji Na Rynku Ameryki Północnej

Zestawienie znaków Unii Europejskiej i PAIH
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzenia produktów z branży technologii morskich na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Enamor Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN.

d Wystawca Na Targach Smm Hamburg 2022

Tablica informacyjna UM SMM Hamburg


Enamor dostarcza produkty i usługi dla szerokorozumianego rynku morskiego w szczególności dla armatorów statków międzynarodowej floty handlowej. Targi SMM (Shipbuilding, Machinery and Marine Technology) są jedną z największych imprez tego typu na świecie i z pewnością największą w Europie. Odbywają się od lat w Hamburgu w Niemczech.

Motywacją podjęcia projektu było podniesienie rozpoznawalności marki i produktów Enamor. Ważnym elementem skłaniającym do realizacji projektu była możliwość uczestnictwa w pierwszych po okresie zastoju spowodowanego pandemią dużych targach morskich. Celem realizacji projektu było nawiązanie współpracy bezpośredniej z odbiorcami produktów i usług Enamor oraz budowa sieci sprzedaży na rozwijających się rynkach azjatyckich. Przedstawiciele tych ostatnich licznie odwiedzają targi SMM.

Realizacja projektu pozwoliła rozwijać eksport systemu SeaPerformer oraz momentomierza ETM. System SeaPerformer jest uniwersalnym narzędziem do akwizycji danych w trakcie eksploatacji statku, ich oceny i analizy co prowadzi w konsekwencji do obniżenia kosztów ekonomicznych i środowiskowych żeglugi. Momentomierz ETM służy do pomiaru obciążenia silnika głównego statku i stanowi jedno z podstawowych źródeł danych do analizy efektywności statku. ETM jest wykorzystywany w systemie SeaPerformer lub jako niezależne urządzenie. Rozwój eksportu zostanie zrealizowany poprzez objęcie nowych rynków zbytu (kraje azjatyckie) oraz zwiększenie ilości dostarczanych systemów na dotychczasowych rynkach (kraje europejskie). System SeaPerformer jest obecnie sprzedawany w ilościach kilkunastu rocznie, głównie do armatorów z krajów europejskich. Na targach SMM oferta Enamoru prezentowana będzie wspólnie z agentem koreańskim (firma Iljin And) oraz partnerem firmą Samsung Heavy Industries z którą Enamor opracował rozwiązanie służące ograniczeniu emisji CO2 z wykorzystaniem momentomierza ETM. Na targach SMM zaplanowano także rozmowy handlowe z potencjalnym agentem na rynku singapurskim. W rezultacie oczekiwane jest znaczące zwiększenie sprzedaży produktów wnioskodawcy. Planuje się podwojenie sprzedaży systemów SeaPerformer oraz sprzedaż 30-50 momentomierzy ETM rocznie w ciągu najbliższych 3 lat. Enamor dysponuje wystarczającymi zasobami technicznymi (w tym nowym budynkiem działu produkcji) oraz ludzkimi. Rentowność dotychczas prowadzonej działalności zabezpiecza potrzeby finansowe związane z planowanym zwiększeniem eksportu.

Enamor wytwarza wymienione powyżej produkty w oparciu o własną myśl techniczną (własny dział badawczo-rozwojowy) oraz możliwości produkcyjne.

Do prezentacji oferty spółki konieczne było powzięcie szeregu czynności i wydatków niezbędnych do przygotowania stoiska wystawienniczego i rozpropagowania informacji wśród potencjalnych kontrahentów i klientów o obecności podczas Targów oraz ogólnej działalności Enamor.

Cel został osiągnięty przy dofinansowaniu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

d Seaperformer- System Zarządzania Efektywnością Statku Jako Narzędzie Ograniczenia Szkodliwego Wpływu Eksploatacji Statku Na Środowisko Naturalne.

znak UE znak UE

Enamor Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “SEAPERFORMER – System zarządzania efektywnością statku, jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne” nr POIR.01.01.01-00-0933/15.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach projektu zostanie opracowany prototyp systemu zarządzania efektywnością statku, łączący funkcjonalność systemu informatycznego przetwarzania danych oraz sieci rozproszonych sensorów, pozwalających na identyfikację stanu i warunków eksploatacji statków. Analiza pozyskanych danych będzie pozwalała na uzyskanie modelu eksploatacyjnego jednostki, co umożliwi optymalizację parametrów żeglugi, aby obniżyć koszty eksploatacji i szkodliwego wpływu na środowisko.

Wartość projektu: 2 857 836,64 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 959 528,48 zł.

d Astmamon– Mobilny System Monitorowania Astmy Ze Zminiaturyzowanym Pikflometrem

Zestawienie znaków Urząd Marszałkowski

Enamor Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Sport na Zdrowie realizuje projekt pn. “AstmaMon – mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem” nr RPPM.01.01.01-22-0045/16.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest budowa małego gabarytowo i wygodnego w użyciu sensora – pikflometru dla dzieci, a także opracowanie aplikacji urządzeń mobilnych do bezprzewodowego pobierania danych, systemu przetwarzania danych oraz aplikacji klienta, umożliwiającej dostęp do systemu. Opracowywane rozwiązanie ma pozwolić na bieżące monitorowanie wybranych parametrów zdrowotnych dzieci chorych na astmę, a także wczesne wykrywanie zaburzeń, umożliwiające szybsze reakcje zaradcze.

Więcej informacji o projekcie

Wartość projektu: 3 987 992,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 560 551,20 zł.

d Stworzenie Prototypu Systemu Monitorowania Obciążeń Nabrzeży I Umocnień Dna W Rejonie Cumowania Statków Wraz Z Wdrożeniem Na Rynek Gotowego Produktu Przez Firmę Enamor Sp. Z O.o. Z Gdyni.

Zestawienie znaków Urząd Marszałkowski

Enamor Sp. z o.o., w partnerstwie z Akademią Morską w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., realizuje projekt pn. “Stworzenie prototypu monitorowania obciążeń nadbrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni” nr RPPM.01.01.01-22-0063/16.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie opracowany prototyp innowacyjnego systemu monitorowania obciążeń nadbrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków. System będzie pobierał i przetwarzał dane dotyczące ciśnień dynamicznych na nabrzeżu portowym. Przekazywane dane mogą pozwolić na zmniejszenie kosztów eksploatacji umocnień dna w rejonie nabrzeży.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 835 245,34 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 561 414,27 zł.

d rozwój sprzedaży na międzynarodowym rynku morskim poprzez inwestycje umożliwiające uruchomienie produkcji sensora pomiaru mocy silnika głównego statku przez firmę enamor sp. z o.o.

Zestawienie znaków Urząd Marszałkowski

Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0160/17

Celem projektu było wdrożenie do produkcji innowacyjnego sensora o korzystnych parametrach technicznych oraz konkurencyjnej cenie. W związku z realizacją projektu rozszerzono paletę produktową Enamoru o produkt, który stanowić będzie uzupełnienie dotychczasowej oferty wnioskodawcy.
Sensor ETM jest produktem komplementarnym w stosunku do produkowanych już flagowych produktów tj.systemów monitorowania i zarządzania efektywnością statku (ESOS i SeaPerformer). Realizacja projektu pozwoliła na osiągniecie długofalowych efektów w postaci zwiększenia rentowności sprzedażny produktów własnych. Rezultatem projektu jest nie tylko wzrost wolumenu sprzedaży, ale również znaczne obniżenie kosztów produkcji sensora dzięki zakupionemu nowoczesnemu oprzyrządowaniu.
Reasumując, realizacja niniejszego projektu umożliwiła:
- poszerzenie palety produktowej,
- wzrost sprzedaży własnych produktów,
- zwiększenie możliwości eksportu,
- obniżenie kosztów produkcji.
- zwiększenie konkurencyjności i znaczenia w branży.

Dzięki realizacji projektu wdrożono do produkcji sensor pomiaru mocy silnika głównego statku ETM

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 443 250,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 195 030,00 zł.

dec opracowanie znacząco ulepszonego systemu do monitorowania zużycia paliwa efcm firmy enamor sp. z o.o.

Zestawienie znaków UE-RP
Numer wniosku: ROIR.02.03.02-22-0023/17

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności spółki Enamor Sp. z o.o. na europejskim i światowym rynku automatyki morskiej, poprzez zaoferowanie nowych i znacząco ulepszonych produktów. Rezultatem projektu jest stworzenie prototypów urządzeń, zgodnie z zapytaniem ofertowym, przez Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. Autorska koncepcja obejmuje szereg rozwiązań pozwalających na wdrożenie innowacyjnego systemu monitorowania zużycia paliwa EFCM jak również kompletnie nowego modułu rejestracji przetwarzania danych pomiarowych. Otrzymane wyniki prac B+R zostaną wdrożone do obecnej działalności Wnioskodawca, nastąpi dywersyfikacji rynków oraz poszerzenie obecnej oferty produktowej. Ze względu na zaawansowane rozwiązania oraz ich unikalność efektem będzie wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa na skalę co najmniej Europy. Firma, jako pierwsza na rynku europejskim, zaproponuje produkty, które będą wynikiem realizacji niniejszego projektu.

Wartość projektu: 393 600,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 272 000 zł.

d nr dob/0004/ron/2015/05 o kryptonimie “best”.

Logo NCBiR
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Nr 1/N/2015 i jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ogólna wartość projektu: 7.996.600,00zł,

Wartość wydatków kwalifikowanych: 7.996.600,00zł,

Wartość dofinansowania: 7.495.960,00zł.

Całodobowy d globalny serwis wspiera twoje d działanie